Voorzitter,

Namens Lokaal Tilburg wil ik allereerst uitspreken ongelukkig te zijn met de tijdsdruk rondom de behandeling van de Tussenrapportage 2018. Afgelopen dinsdag e.e.a. in de fractie doorgenomen, vragen geformuleerd, woensdag uitgewerkt en ’s avonds ingezonden. Complimenten voor het ambtelijk apparaat dat binnen 48 uur de meeste vragen wist te beantwoorden met uitzondering van vraag nr. 6 over de capaciteitsproblemen van de basisscholen in Berkel-Enschot.

Deze tijdsdruk en het ontbreken van het politieke debat over deze Tussenrapportage rechtvaardigt de vraag of de belangrijkste kerntaak van een Raadslid hierdoor niet in het geding komt, simpel vanwege het feit dat de beschikbare tijd gewoon onvoldoende is, Raadslid is een parttimebaan en je kunt je andere zakelijke verplichtingen niet zomaar even opzijschuiven. Namens Lokaal Tilburg hierbij dan ook de opmerking “eens en dan nooit meer”

Naar aanleiding van de antwoorden op onze vragen hierbij nog de volgende vragen/opmerkingen.

Tekort begraafplaats; grafrechten betaal je minimaal voor 10 jaar vooruit, de opslag waar naar verwezen wordt is onzes inziens dus alleen van toepassing voor nieuwe graven of bij verlengingen, klopt dit? Hiervan uitgaande levert dit slechts beperkte extra inkomsten op, de benchmark met andere steden is leuk maar biedt geen oplossing voor het probleem. Wordt in het nieuwe onderzoek ook de optie meegenomen de begraafplaats efficiënter in te delen en de vrijkomende ruimte te herbestemmen?

Woonoverlast

Het antwoord op onze vraag over het optreden tegen woonoverlast is teleurstellend, “het heeft onze aandacht” is wel het minste wat verwacht mag worden! Lokaal Tilburg heeft dit onderwerp geagendeerd en zal hier na het zomerreces op terugkomen, dit onderwerp speelt enorm in onze stad en vraagt gewoon om meer inzet en daadkracht!

Parkeergarage Pieter Vreedeplein

Uit het antwoord op vraag 3 betreffende de liften Parkeergarage Pieter Vreedeplein blijft het vervelend om te moeten constateren dat deze liften na 10 jaar al vervangen moeten worden terwijl de overheid hier een afschrijvingstermijn van 25 jaar voor hanteert! Betreft de kostenpost van 522.000 euro alleen de prijs voor deze nieuwe liften of zit hierin ook het verlies op de afschrijvingswaarde meegenomen en de kosten voor de inhuur van onze “liftbabes” (gastvrouwen)?

Lokaal Tilburg wil na het zomerreces het nieuwe “meerjarenonderhoudsplan voor gemeentelijke gebouwen” agenderen om meer duidelijkheid te krijgen over het conditieniveau, de gebruikte methodiek, de verwachtingen bij de gebruikers/huurders en de beleving van onze inwoners.

Makersfonds

Lokaal Tilburg is verheugd dat de Provincie ook voor 2019 een bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld voor het Makersfonds maar ziet graag ook een structurele oplossing, hoe kijkt de wethouder hiernaar?

Het antwoord op onze vraag nr. 6 is helaas nog niet beschikbaar….

Wanneer kunnen de mantelzorgers in de dagelijkse praktijk concreet merken dat alle onderzoeken/enquêtes etc. iets hebben opgeleverd waardoor hun zorgtaken verlicht worden?

Voorzitter,

Voor zover onze reacties op de ontvangen antwoorden, de vervolgvragen zijn ongetwijfeld deels technisch van aard maar eerder indienen was gewoon onmogelijk gezien de tijdsdruk. De aanvullende antwoorden zien wij desnoods schriftelijk tegemoet…

Dank u voor het delen!