De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 5 februari 2018 ter bespreking van het Raadsvoorstel Investeringskrediet voor de aankoop van de parkeergarage Emmapassage.

Constaterende dat

 • Sinds 2014 is er sprake van een trendbreuk en stijgt het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen met ruim 3 % per jaar (Spark; “Parkeerbarometer”)
  Het autogebruik sinds 2005 met 7 % is toegenomen (Mobiliteitsbeeld 2016/KiM/ Ministerie van Infrastructuur en Milieu).
 • Het autobezit met 900.000 personenauto’s is toegenomen tot 7,2 miljoen door de groei vd bevolking, forse groei autobezit bij 65-plussers en de economie (CBS; “Nederlanders en hun auto” 2017/02).
 • De aankoop van de P Emmapassage vooral bedoeld is om liquiditeit vrij te maken voor Wereldhave en nauwelijks extra parkeerplaatsen oplevert.
 • De bestaande parkeercapaciteit van ons kernwinkelgebied te gering is om op drukke momenten de bezoekers gastvrij te ontvangen en ondernemers etc. met “kunst en vliegwerk” proberen de klanten vast te houden (artikel BD 23122017).
 • Het jaarverslag 2016 van Wereldhave aantoont dat deze multinational kapitaalkrachtig genoeg is de herontwikkeling Emmapassage zelf te financieren.
 • Dit jaarverslag ook beloftes wekt richting aandeelhouders m.b.t. “a new passageway to connect Pt. Vreedeplein with the Emmapassage” (blz. 41 jaarverslag).
 • De vergroening van de parkeergarage beperkt blijft tot M2 groen tegen de gevel.

Overwegende dat

 • Ook Spark aangeeft dat “het idee dat er minder auto’s zijn in 2030 niet lijkt te kloppen” (citaat Spark Update 45).
 • De upgrading van de binnenstad pas begonnen is.
 • Alleen al de opening van Primark medio 2018 goed is voor een toename van het aantal bezoekers tot ca. 20 %, met name in het zuidwestelijke deel van het centrum.
 • Ook de groei van het aantal bewoners in het kernwinkelgebied een extra druk geeft op de parkeercapaciteit.
 • Binnenstadondernemers al eerder gepleit hebben voor de uitbreiding van de parkeercapaciteit met 900 plaatsen (brief BMT april 2017).
 • De aankoop van de parkeergarage Emmapassage nauwelijks bijdraagt aan de uitbreiding van de parkeercapaciteit langs de Cityring.
 • Op termijn ook de parkeergarage Koningsplein ter discussie staat vanwege de herinrichting en vergroening. Indien de gemeente Tilburg afziet van de aankoop, Wereldhave het bestaande huurcontract moet afkopen (afkoopsom max. 4,5 miljoen/zie antwoord op vraag 5 LST).
 • Wereldhave de parkeerplaatsen Emmapassage zelf keihard nodig heeft om de nieuwe appartementen in de 2 woontorens in de markt te kunnen zetten.
 • Het vergroenen van de parkeergarage Emmapassage nauwelijks bijdraagt aan de groenambities voor onze binnenstad en de noodzakelijke klimaatadaptie .
 • M3 meters groen (bomen etc.) veel meer klimaatwinst opleveren dan M2 (gevels).

Wijzigt het Raadsbesluit behorende bij het Raadsvoorstel als volgt

 • Het investeringskrediet ter grootte van 8,4 mln. euro ter beschikking te stellen voor de uitbreiding, verbetering en vergroening parkeergarage Louis Bouwmeesterplein;
 • De huidige parkeergarage “Schouwburg” uit te breiden met 2 parkeerdekken waardoor de capaciteit wordt uitgebreid met ca. 300 plaatsen ( 7,2 miljoen op basis van 26.000 per parkeerplaats).
 • Het bestaande trappenhuis te “upgraden”
 • Ca. 80 bestaande parkeerplaatsen op het plein zelf op te heffen/verplaatsen naar de garage en deze vrijkomende ruimte te gebruiken voor een echte vergroening van het plein (M3 groen/bomen) en een groene verbinding met de kloostertuin/ stadspark Oude Dijk en centrum.
 • De gevels van de parkeergarage te vergroenen.
 • Het bedrag van 480.000 euro uit het vergroeningsbudget Kernwinkelgebied volledig in te zetten voor deze vergroening Louis Bouwmeesterplein/garage.
 • Het restant bedrag van ca. 700.000 euro te reserveren voor groene verbinding Louis Bouwmeesterplein met het Dwaalgebied.

Namens “Lokaal Tilburg” namens “Voor Tilburg”
Frans van Aarle Linda Oerlemans

 

 

Dank u voor het delen!