De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 6 en 9 november 2017 ter bespreking van de Programmabegroting 2018.

Constaterende dat

Bij het besluit in 2012 om in tegenspraak met bestaand detailhandelsbeleid toch een Super XL op Stappegoor mogelijk te maken door het College beloftes zijn gemaakt omtrent flankerend beleid. Hiervoor indertijd 4,2 miljoen euro is vrijgemaakt. Onderdeel van dit flankerend beleid was de renovatie van het Pater vd. Elsenplein (2,2 miljoen euro) en 2 miljoen ter ondersteuning van de overige gedupeerde detailhandel.

Van mening is dat

Dit geld later gebruikt is als bron voor het Detailhandelsfonds. Deze middelen echter stadsbreed zijn ingezet waardoor veruit het grootste deel van het budget niet gebruikt is voor het doel waarvoor het in eerste instantie bedoeld was (flankerend beleid voor de gedupeerde winkeliers in Tilburg-Zuid).

Nu de opening van de Super-XL in 2018 een feit is de gemeente flankerende maatregelen zou moeten treffen om de negatieve effecten gericht te bestrijden. Hiervoor monitoring naar de (omzet-)effecten een basis zijn voor dit flankerend beleid

Draagt het College op

Met een voorstel te komen om de voorspelde gevolgen van de komst van de Jumbo Super-XL te gaan monitoren waarbij in het eerste kwartaal van 2018 voor de buurt- en wijkwinkelcentra in Zuid een zgn. “nul-situatie” wordt vastgelegd. Vervolgens na de opening van de Super-XL over een periode van 6 maanden monitoring zal plaatsvinden waarbij de concrete (omzet-) effecten gemeten worden. Voor dit onderzoek een bedrag van 25.000 euro te reserveren vanuit het nog resterende budget Detailhandelsfonds.

Namens “Lokaal Tilburg”
Frans van Aarle

Dank u voor het delen!