Behandeling van de Raadsnotitie Parkeerbalans kernwinkelgebied commissievergadering van 15 mei 2017.
Hieronder kunt u de inspreektekst lezen die Frans van Aarle, fractievoorzitter van Lokaal Tilburg heeft bijgedragen.

Voorzitter,

Dit College maakt zich schuldig aan wensdenken betreffende de parkeerproblematiek in onze binnenstad!
Ook Lokaal Tilburg droomt van een ideale samenleving waar iedere bezoeker van de binnenstad gebruik maakt van het openbaar vervoer of de fiets maar de realiteit is echter anders. Wensdenken mag nooit de basis zijn van beleidsvisies, zeker niet als de feiten aantonen dat foutieve keuzes gemaakt worden.

Voorzitter,

Betreffende de toekomst van onze binnenstad is het niet alleen 2 voor 12 maar vooral ook nu of nooit. Waar in andere vergelijkbare binnensteden de bezoekersaantallen weer toenemen, gemiddeld ca. 3 % per jaar, en duidelijk sprake is van een trendbreuk medio 2015 door de aantrekkende economie en een voorzichtige stijging van de koopkracht, blijven de bezoekersaantallen in Tilburg dalen, in 2016 zelfs met ca. 5 % (bronnen: BMT/Spark/Strabo).  In vijf jaar tijd zijn er 3 miljoen minder bezoekers gekomen, dit is een daling van maar liefst 30%!

Acht jaar hebben wij er, na het referendum over de MegaMall in 2009, over gedaan om eindelijk de stappen te zetten die onze binnenstad echt versterken. Na 8 jaar praten en plannen maken worden nu grote investeringen gedaan om het centrum van Tilburg weer op de winkelkaart te zetten. Deze unieke kans krijgen wij als stad maar eens in tientallen jaren en Lokaal Tilburg heeft dan ook het standpunt er vol voor te gaan.

Niet krenterig doen of kiezen voor de makkelijke weg maar streven naar het hoogst haalbare. Wij geloven in de toekomst van onze binnenstad maar wel op voorwaarde dat op alle onderdelen (kwantiteit, kwaliteit, sfeer, beleving, bereikbaarheid en dergelijke.) gestreefd wordt naar het maximaal faciliteren van onze gasten.

Lokaal Tilburg deelt dan ook de angst en zorgen van de Tilburgse binnenstad ondernemers betreffende het voorgestelde Collegebesluit zoals verwoord in deze Raadsnotitie.

De conclusie van het College dat het bestaande parkeerareaal de toename van de toekomstige parkeerdruk kan opvangen is wensdenken en gaat voorbij aan de realiteit.

Wij zetten voor u de feiten nog maar eens op een rij:

 • Alleen al de opening van Primark eind 2017 is de eerste maanden goed voor een stijging van het aantal bezoekers aan de binnenstad van zeker 25 % en structureel minimaal 15 %. Van deze nieuwe bezoekers komt circa de helft van buiten Tilburg. Deze stijging vanaf de opening piekt ineens en evalueren en alternatieven bedenken komt als mosterd na de maaltijd; Tilburg moet eind 2017 klaar zijn om deze structurele toename van ca. 2 miljoen bezoekers op jaarbasis gastvrij te kunnen ontvangen. Goede bereikbaarheid en voldoende, hoogwaardige parkeervoorzieningen zijn een basisvoorwaarde voor een succesvolle binnenstad (Citaat uit de Binnenstadsvisie)
 • Alleen voor Primark moeten op basis van onze eigen parkeernorm detailhandel kernwinkelgebied minimaal 170 extra parkeerplaatsen beschikbaar zijn. (4900 M2 x 3,5 P per 100 M2),
 • De komst van 350 appartementen in het kernwinkelgebied zorgt voor een extra parkeervraag van minimaal 490 parkeerplaatsen.
 • De kwaliteitsversterking door de komst van Hudson Bay en tientallen nieuwe winkelformules levert per saldo wellicht geen toename op in winkelmeters maar zorgt wel voor kwaliteitsverbetering die ongetwijfeld weer meer bezoekers trekt, met name vanuit de regio.
 • Volgens het Spark onderzoek is per saldo sprake van een afname van 211 parkeerplaatsen (blz. 10) in plaats van uitbreiding
 • Uw eigen onderzoeksbureau Spark heeft afgelopen maand in de zgn. Parkeerbarometer bekend gemaakt dat sinds 2014 in Nederland weer sprake is van een toename van het gebruik binnenstedelijke parkeerplaatsen van 3 % per jaar (zelfs 14 % in periode 2014-2016 in steden met meer dan 100.000 inwoners)
 • Deze maand werd bekend dat uit 4-jaarlijks onderzoek Ministerie blijkt dat zowel het autobezit als autogebruik weer toeneemt, niet alleen vanwege de aantrekkende economie maar ook door toename eenper-soonshuishoudens en de individualisering van onze samenleving. Het aandeel van bus, tram en metro is slechts 3 % van alle verplaatsingen en is al 10 jaar vrijwel onveranderd. Ook de toename fietsgebruik heeft geen invloed op aantal autoverplaatsingen!(Kennisinstituut voor Mobi-liteitsbeleid)
 • Krantenartikelen spraken afgelopen week dan ook over ‘kopzorgen kabinet groei autoverkeer’ en ‘dichtslibben van binnensteden’!
 • Het gigantische belang van het maximaal faciliteren van autobezoekers wordt ook nog eens onderstreept door het feit dat het omzetaandeel van autobezoekers maar liefst 60 % van de totale detailhandelsomzet is. Besteding per bezoek met de auto is 2x zo hoog als met de fiets en zelfs 2,4x zo hoog dan te voet! (onderzoek Strabo bv op basis van werkelijke omzetgegevens 450 winkelcentra in Nederland).

Voorzitter,

Voor Lokaal Tilburg is de conclusie op basis van alle deze feiten en gesprekken met binnenstadondernemers en investeerders duidelijk, willen wij echt een gastvrije stad zijn voor alle bezoekers en zeker voor de bezoekers van buiten Tilburg dan moeten wij de parkeercapaciteit voor het kernwinkelgebied uitbreiden met minimaal 900 plaatsen waarvan zeker 400 binnen afzienbare termijn. Monitoren en dan maatregelen treffen is mosterd na de maaltijd en de doodsteek voor een gezond winkelklimaat. Tilburg moet klaar zijn voor de komst van structureel 1,5 tot 2 miljoen extra bezoekers aan onze binnenstad vanaf de opening Primark en dit is ook noodzakelijk om alle investeringen in onze binnenstad rendabel te kunnen maken. Dit is geen wensdenken maar realiteit op basis van de ervaringen in andere steden en de bereidheid  van investeerders op basis van omzetverwachtingen. Sterker nog deze extra bezoekers zijn bittere noodzaak voor een succesvolle toekomst van ons kernwinkelgebied. Afwachten en toekijken hoe onze binnenstad dichtslibt, auto’s extra kilometers moeten gaan maken over de nu al beruchte Cityring en honderden meters moeten gaan lopen voordat zij op hun bestemming zijn is niet echt gastvrij en dodelijk voor de reputatie van Tilburg als winkelstad.

Het rapport van Spark begint op blz. 6 veelbelovend, citaat: is een parkeerplaats niet de plek waar een bezoek begint en eindigt? Waar bezoekers hun eerste en laatste indruk opdoen” Waar reputaties worden gemaakt en gebroken? Kun je een parkeerplaats niet het best vergelijken met de lobby van een hotel of de entree van een belangrijk huis? Als de plek waar je bezoek als eerste welkom heet? Waar je je beste beentje voorzet? Een indruk geeft wat men bij jou kan verwachten?”

Als dit Collegevoorstel een antwoord is op die ambitie, op ‘je beste beentje voorzetten’ (je uiterste best doen er iets goeds van te maken) dan helpt Lokaal Tilburg graag de verantwoordelijke wethouders door met voorstellen te komen die wel recht doen aan de ambitie van de binnenstadondernemers met betrekking tot een gastvrije ontvangst van onze klanten.

Tot slot de volgende vragen,

 • Waarom neemt het College het risico dat de binnenstad binnen een jaar dichtslibt vanwege tekort aan parkeercapaciteit in het centrum?
 • Beseft het College dat maatregelen treffen omdat dat dit gebeurt (teveel) tijd kost waardoor bezoekers weer afhaken
 • Waarom is gekozen voor Spark als onderzoekbureau, op basis van welke feiten? Is er geen sprake geweest van aanbesteding op basis verschillende offertes?
 • Waarom is in het in de vraagstelling geen rekening gehouden met de verwachte stijging bezoekersaantallen op basis ervaringen in andere steden bij opening Primark?
 • Waarom worden de gereserveerde plaatsen voor abonnementen in de garages meegerekend als beschikbare capaciteit terwijl de data hierover wel beschikbaar zijn?
 • Geeft het College de ondernemers/investeerders de garantie dat ook op drukke momenten (donderdag, zaterdag en zondag) voldoende gastvrije plaatsen beschikbaar zijn voor autobezoekers kernwinkelgebied?
Dank u voor het delen!