Horecabeleid

Commissievergadering  Vestiging  – 16 januari 2017
Frans van Aarle

Voorzitter,

Ik citeer uit het Raadsvoorstel: “bij overaanbod kan het rendement van bedrijven onder druk komen staan. Dit kan tot gevolg hebben dat de kwaliteit afneemt en er niet voldoende ruimte is voor vervangingsinvesteringen” (1.1a).

Het Horeca-adviesrapport van Van Sprongen & Partners geeft op bladzijde 68 ook een helder advies aan het College: “het vrijgeven van de markt voor horeca-initiatieven is schadelijk voor de kwaliteit van het aanbod op lange termijn” en “het is niet realistisch te veronderstellen dat het vrijgeven van de markt leidt tot kwaliteitsverbetering, echter eerder het tegenovergestelde.”

Vrij vertaald; meer is niet altijd beter!

Voorzitter, Lokaal Tilburg pleit al jarenlang voor het niet zo maar toestaan van allerlei extra commerciële meters op verzoek van projectontwikkelaars om de plint van nieuwbouwprojecten te kunnen inkleuren. Afgelopen november hebben wij nog de waarschuwing uitgesproken, dat het alsmaar faciliteren van meer horecameters vraagt om problemen, niet alleen voor de bestaande ondernemers in dit gebied, maar vooral ook voor de leefbaarheid. Het is niet voor niets, dat bewoners steeds meer bezwaar maken tegen dit soort plannen. Wij zijn dan ook erg verheugd met dit adviesrapport, niet alleen omdat wij hierin een bevestiging zien van onze visie, maar vooral ook de heldere aanbevelingen van Van Sprongen & Partners.

De nieuwe typering in zes verschillende horecacategorieën is een slim antwoord op de veranderende markt en doet meer recht aan de ambities van ondernemers en de mogelijkheden met betrekking tot de leefbaarheid in de directe omgeving van de horecavestiging. De vraag is echter: hoe wil de wethouder deze nieuwe categorieën vertalen naar de bestaande horecabedrijven?

Waar wij ook wel vragen bij hebben is de op bladzijde 16 omschreven planologische verankering van gewenste ontwikkelingen. Het vastleggen in bestemmingsplannen bij het actualiseren van deze plannen is inderdaad een optie, maar de vraag aan de wethouder is dan vanzelfsprekend: hoe wil hij dit op korte termijn in de praktijk brengen als de herziening van alle bestemmingsplannen “Oude Stad” vorig jaar al door de Raad zijn vastgesteld?

Lokaal Tilburg heeft tijdens de discussie rondom bestemmingsplannen  meermaals het belang en de mogelijkheden van deze herzieningen benadrukt als instrument om sturing te geven aan de aanbevelingen op het gebied van detailhandels- en horecabeleid. Ons inziens zijn hier grote kansen gemist!

Lokaal Tilburg wil nogmaals benadrukken, dat het erg belangrijk is steeds weer de balans te zoeken met andere functies en met name ook de bewoners, zeker als wij praten over horeca buiten het zogenaamde “Horeca Concentratie Gebied” (HCG).

De balans die in dit horecabeleid gezocht wordt voor het dwaalgebied door voor nieuwe vestigingen alleen nog daghoreca toe te staan, bevreemdt ons echter en is ons inziens ook tegenstrijdig met de ambities voor het dwaalgebied in onze economisch-ruimtelijke visie voor de binnenstad van de 21ste eeuw. Op bladzijde 27 lezen wij hier namelijk voor hetzelfde dwaalgebied de ambitie voor een aantrekkelijker dwaalmilieu met een breed aanbod aan horeca. Vanzelfsprekend geen bars, pubs of discotheken, maar categorie II , III of VI moet in dit gebied toch ook bespreekbaar zijn? De vraag is dan ook of de wethouder bereid is om “besluit f” in dit Raadsvoorstel hierop aan te passen.

Samengevat in hoofdlijnen is Lokaal Tilburg positief, maar enige nuanceringen zijn wel noodzakelijk.

Dank u voor het delen!