De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 14 november 2016 ter bespreking van het Raadsvoorstel vaststelling stedenbouwkundigplan Kern-winkelgebied Tilburg.

Constaterende dat

  • De aangekondigde impuls in het kernwinkelgebied met de komst van o.a. Primark en Hudson Bay ongetwijfeld gaat leiden tot een forse groei van het aantal bezoekers aan de binnenstad, met name uit de regio. Bekend is dat ¾ deel van de bezoekers van buiten Tilburg, met de auto naar onze binnenstad komt en liefst op zo’n kort mogelijke afstand van het centrum wil parkeren.
  • De nieuwe parkeergarage “St Jan” in Den Bosch (1.040 plaatsen) een positief effect heeft gehad op het aantal bezoekers aan de binnenstad.
  • Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM/Ministerie Infrastructuur & Milieu) verwacht dat het autogebruik in Nederland tot 2020 met minimaal 14 % blijft toenemen (tot zelfs 68 % bij hoge groei economie).
  • De Parkeernota Tilburg 2016 op blz. 16 aangeeft dat “goede parkeervoorzieningen positief bijdragen aan de beleving van de stad”.
  • Punt 7 in het Raadsvoorstel op voorhand de uitbreiding van centrum-stedelijke parkeervoorzieningen uitsluit.

Overwegende dat

  • Een bezoeker van de binnenstad zich welkom moet voelen. Gastvrijheid betekent de bezoeker centraal stellen en alle vervoerswijzen faciliteren.
  • De huidige parkeercapaciteit (nu 3.638 plaatsen) voor bezoekers sterk beperkt wordt door de verhuur van parkeerplaatsen aan abonnementhouders (nu 1.085)
  • Met name in het zuidwestelijk deel van de binnenstad (Emmapassage, Koningsplein, Louis Bouwmeesterplein) op piekmomenten zoals donderdagavond, zaterdag- en zondagmiddag, nu al onvoldoende parkeerruimte aanwezig is.
  • Voldoende en hoogwaardige parkeervoorzieningen “een basisvoorwaarde zijn” voor een succesvolle binnenstad (citaat uit Binnenstadsvisie)
  • Bezoekers die negatieve ervaringen hebben met parkeren dit sterk mee laten wegen in de uiteindelijke beleving/beoordeling en de volgende keer wegblijven

Besluit

In het Raadsvoorstel de tekst onder beslispunt 7 te wijzigen in; “uitgangspunt in de verdere planvorming van de ontwikkellocaties is het faciliteren van voldoende parkeervoorzieningen voor de bewoners en de bezoekers aan het kernwinkelwinkelgebied”.

Namens “Lokaal Tilburg”
Frans van Aarle

Dank u voor het delen!