De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 7 en 10 november 2016 ter bespreking van de Programmabegroting 2017

Constaterende dat

De bijdrage voor wijkgericht werken aan de wijk- en dorpsraden (Verrijk je Wijk) in 2011 fors is teruggebracht van 4 euro tot slechts 1 euro per inwoner. Dit bedrag sindsdien niet meer is aangepast op basis van de CBS prijsindexering

Overwegende dat

Verrijk je Wijk een succesvol instrument is om de leefomgeving gezelliger, socialer en veiliger te maken. Ook het organiseren van activiteiten in het kader van “Verrijk je Wijk” te maken heeft gekregen met jaarlijks stijgende kosten

Draagt het College op

De bijdrage aan “Verrijk je Wijk” in 2017 met 5 % te verhogen ter compensatie van de achterwege gebleven prijsindexering over de laatste 5 jaar (2012-2016). Dekking wordt gevonden in de verwachte exploitatieruimte door het structureel inzetten van de reserves (blz. 157 Programmabegroting)

Namens “Lokaal Tilburg”

Frans van Aarle

Dank u voor het delen!