Naar aanleiding van het Collegebesluit nr. 15 d.d. 12 juli 2016 en de ontvangen “Evaluatie Leegstandsverordening” willen wij hierbij onderstaande vragen ex. Art. 47 stellen;

  • In het vaststellingsbesluit d.d. 6 februari 2012 staat onder punt d ; “de leegstandsverordening drie jaar na inwerking treden te evalueren”, dit betreft dus 1 maart 2015! Bent u het met “Lokaal Tilburg” eens dat deze evaluatie wel erg lang op zich heeft laten wachten?
  • Waarom heeft de evaluatie zoveel tijd in beslag genomen, zeker gezien de conclusie dat, citaat; “het instrument leegstandsverordening niet is ingezet”?
  • Waarom heeft het College niet voldaan aan de opdracht in deze Leegstandsverordening omtrent de registratie van leegstaande gebouwen, niet zijnde woningen, en met name het actueel houden van deze lijst (Hoofdstuk 4, artikel 4 en 5 in de verordening)?
   Is het College bekend met het eindrapport “Evaluatie van de Wet kraken en leegstand” (RIGO, 8 juli 2015) in opdracht van het Ministerie V&J en BZK en dan met name de casus Tilburg; paragraaf 4.1.2 (blz. 32 en 33)?

 • In dit RIGO rapport valt te lezen dat de voornaamste reden om de verordening niet actief in Tilburg in te zetten ligt in de beperkte beschikbaarheid van ambtelijke capaciteit en budget, deelt u deze opvatting?
 • Waarop baseert u de opmerking in het Collegebesluit onder argument 1.1 dat “ook in alle andere gemeenten met een leegstandsverordening – met uitzondering van Amsterdam – het instrument niet is ingezet”, terwijl in het RIGO rapport valt te lezen dat ook de gemeenten Winschoten (Oldambt) en Sittard-Geleen in meer of mindere mate gebruik maken van dit instrument en recent ook nog de gemeente Ede met succes handig gebruik maakte van de mogelijkheden die de Leegstandsverordening biedt?
 • Betreffende de financiële verantwoording; hoe verklaart u het feit dat het gereserveerde geld voor de uitvoering; 44.000 euro per jaar in de periode 2014 t/m. 2016, volledig is besteed aan de inzet van medewerkers “die speciaal voor de uitvoering leegstandsverordening zijn vrijgemaakt”, terwijl geen actieve inventarisatie wordt gedaan, de gemeente Tilburg geen actief leegstandsbeleid heeft en het signaleren van problemen wordt overgelaten aan het Ondernemersfonds binnenstad Tilburg, de Lintenmanager en het reeds bestaande accountmanagement?
 • Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat de verordening met name ook bedoeld is als stok achter de deur en aanvullend op het al bestaande instrumentarium en de gezamenlijke aanpak om de leegstand terug te dringen?

Frans van Aarle,
Lokaal Tilburg

 

 

Dank u voor het delen!