De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 18 april 2016 ter bespreking van het Raadsvoorstel Aanvulling Detailhandelsvisie PDV/GDV

Constaterende dat

Het College bij de argumenten zelf al aangeeft dat verplaatsingen van Renova naar de Kempenbaan en met name Aldi naar de Rgb. Oost niet voldoen aan de uitgangspunten van dit Raadsvoorstel. De Ondernemersfederatie Tilburg en het B.O.R.T. bezwaar maken tegen deze verplaatsingen

Overwegende dat

De haalbaarheidsonderzoeken waartoe het College in juni 2014 besloten heeft tot op heden niet aan de Raad ter beschikking zijn gesteld. Het vestigen van een supermarkt op een bedrijventerrein strijdig is met de “ladder van duurzame verstedelijking” en zeker niet bijdraagt aan versterking van de bestaande buurt- en wijkwinkelcentra in dit deel van de stad. Het op zijn zachts gezegd ongelukkig is om in een Raadsbesluit meteen ook een artikel (4b) op te nemen wat strijdig is met het beoogd effect van het Raadsvoorstel.

Wijzigt het Raadsbesluit behorende bij het Raadsvoorstel als volgt

het verwijderen van punt 4.b. (Verplaatsing van Renova naar Kempenbaan mogelijk maken om hiermee ruimte te maken voor verplaatsing van Aldi naar Rgb. Oost).

Namens “Lokaal Tilburg”
Frans van Aarle

Dank u voor het delen!